Databehandleravtale

I Sircon tar vi vare på dine og dine kunders personopplysninger.

For våre forhandlere, eller de som videreselger våre tjenester og som lagrer kundedata eller personlige opplysninger på våre servere og derigjennom er behandlingsansvarlig gjelder følgende avtale med oss som databehandler.

1. Avtalens hensikt
Avtalens hensikt er å regulere rettigheter og plikter etter Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) [GDPR]. Avtalen skal sikre at personopplysninger om de registrerte ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende. Avtalen regulerer databehandlers bruk av personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige, herunder innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, utlevering eller kombinasjoner av disse.

2. Formål
Formålet med databehandleravtalen er å sikre at personopplysninger ikke kommer på avveie:
Vi oppbevarer personopplysninger kunden velger å gi oss for at vi skal kunne levere og fakturere tjenester for kunden.

  • Dette er: Navn, adresse, telefon og epostadresse
  • Logger over nettsidebesøk og bestilling av tjenester for dokumentasjon av utførte endringer.
  • Vi tar backup av alle data hver natt og den lagres i 30 dager. Slettes data fra server, vil vi etter 30 dager overskrive data lagret i backup.

3. Databehandlers plikter
Databehandler skal følge de rutiner og instrukser for behandlingen som behandlingsansvarlig til enhver tid har bestemt skal gjelde. Databehandler plikter å gi behandlingsansvarlig tilgang til sin sikkerhetsdokumentasjon, og bistå, slik at behandlingsansvarlig kan ivareta sitt eget ansvar etter lov og forskrift. Behandlingsansvarlig har, med mindre annet er avtale eller følger av lov, rett til tilgang til og innsyn i personopplysningene som behandles og systemene som benyttes til dette formål. Databehandler plikter å gi nødvendig bistand til dette. Databehandler har taushetsplikt om dokumentasjon og personopplysninger som vedkommende får tilgang til iht. denne avtalen. Denne bestemmelsen gjelder også etter avtalens opphør.

4. Bruk av underleverandør
Sircon Norge AS som databehandler benytter seg ikke av underleverandør eller andre som ikke er ansatt hos oss. Samtlige som på vegne av databehandler utfører oppdrag der bruk av de aktuelle personopplysningene inngår, skal være kjent med databehandlers avtalemessige og lovmessige forpliktelser og oppfylle vilkårene etter disse.

5. Sikkerhet
Databehandler skal oppfylle de krav til sikkerhetstiltak som stilles etter personopplysningsloven og personopplysningsforskriften, herunder særlig personopplysningslovens §§ 13 – 15 med forskrifter. Databehandler skal dokumentere rutiner og andre tiltak for å oppfylle disse kravene. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig på behandlingsansvarliges forespørsel. Avviksmelding etter personopplysningsforskriftens § 2-6 skal skje ved at databehandler melder avviket til behandlingsansvarlig. Behandlingsansvarlig har ansvaret for at avviksmelding sendes Datatilsynet.

6. Sikkerhetsrevisjoner
Behandlingsansvarlig skal avtale med databehandler at det gjennomføres sikkerhetsrevisjoner jevnlig for systemer og lignende som omfattes av denne avtalen.

7. Avtalens varighet
Avtalen gjelder så lenge databehandler behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig.
Ved brudd på denne avtale eller personopplysningsloven kan behandlingsansvarlig pålegge databehandler å stoppe den videre behandlingen av opplysningene med øyeblikkelig virkning. Avtalen kan sies opp av begge parter med en gjensidig frist på 3 mnd, jf. punkt 8 i denne avtalen.

8. Ved opphør
Ved opphør av denne avtalen plikter databehandler å tilbakelevere alle personopplysninger som er mottatt på vegne av den behandlingsansvarlige og som omfattes av denne avtalen. Databehandler skal slette eller forsvarlig destruere alle dokumenter, data, disketter, cd-er mv, som inneholder opplysninger som omfattes av avtalen. Dette gjelder også for eventuelle sikkerhetskopier. Databehandler foretar sletting og/eller destruksjon av data etter avtalens opphør. Databehandler vil skriftlig dokumentere at sletting og eller destruksjon er foretatt i henhold til avtalen innen rimelig tid etter avtalens opphør.

9. Meddelelser
Meddelelser etter denne avtalen skal sendes skriftlig til: support@sircon.no

10. Lovvalg og verneting
Avtalen er underlagt norsk rett og partene vedtar Trondheim tingrett som verneting.