Sircon, godkjent lærebedrift for de nye it-fagene IT-utvikler og IT-drift

Nye spennende fagutdanninger hos Sircon

Vi i Sircon ønsker endringer i fagopplæringen innen IT velkommen. Fra å ha gått via radioreparatør, dataelektroniker og IT service, er fagutdanningene nå mer i tråd med hva markedet etterspør. Praktisk opplæring og hands-on dag for dag, gjør læretiden spennende samtidig som man tjener penger underveis. Disse fagarbeiderne vil når fagbrevet er i hende kunne settes til produktivt arbeide fra dag 1. Vi ønsker de første lærlinger i disse fagene velkommen til å søke plass hos oss. Under finner du Fylkets uttalelse og utdrag av læreplan for de respektive fagene.

Godkjent som lærebedrift

Trøndelag fylkeskommune finner at Sircon Norge AS fyller kravene til det å være godkjent medlemsbedrift i IT-utviklerfaget.

Godkjenning av faglig leder

Trøndelag fylkeskommune finner at Marius Rønning Landsem fyller kravene til det å være godkjent faglig leder i IT-utviklerfaget i medlemsbedrift Sircon Norge AS.

Kompetansemål IT-utvikler

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne;

 • planlegge, utvikle og dokumentere løsninger med innebygd personvern og sikkerhet
 • planlegge, utvikle og dokumentere løsninger som er energieffektive og bærekraftige
 • videreutvikle en løsning for å ivareta brukernes behov
 • planlegge, utvikle, sette opp og dokumentere systemer for datainnsamling, analyse og visualisering
 • planlegge, utvikle, sette opp og dokumentere integrasjoner mellom ulike systemer og databaser
 • utvikle og bruke dokumentasjon og veiledninger
 • veilede brukere i ulike oppgaver
 • håndtere påloggingsopplysninger på en sikker og forsvarlig måte
 • utvikle og tilpasse brukergrensesnitt som ivaretar krav til universell utforming
 • velge og bruke relevante rammeverk og moduler til utvikling
 • beskrive konsekvenser av teknisk gjeld i løsninger
 • beskrive hvilke krav som ulike løsninger stiller til infrastruktur, og hvilke muligheter og begrensninger som følger av infrastrukturen
 • gjøre rede for og anvende gjeldende regelverk for personvern, opphavsrett og informasjonssikkerhet i eget arbeid
 • bruke utviklingsstrategier og samarbeide med andre utviklere
 • feilsøke kode og rette feil i algoritmer og kode
 • utforske prosesser knyttet til testing og feilsøking i utvikling av løsninger
 • behandle bedriftsinterne opplysninger på en sikker og etisk forsvarlig måte
 • utforske konseptene maskinlæring og kunstig intelligens
 • utforske og vurdere eksisterende og nye teknologier og bransjerelevante kodespråk
 • reflektere over og beskrive hvordan teknologi kan misbrukes og påvirke samfunnet negativt
 • gjøre rede for hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap, og reflektere over hvilke plikter og rettigheter arbeidsgiver og arbeidstaker har i lærebedriften

Kompetansemål IT Drift

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne;

 • planlegge, innføre og dokumentere IT-systemer slik at de er stabile, sikre og effektive gjennom hele livssyklusen
 • bruke og gjøre rede for rutiner og systemer for avviksrapportering og vurdere tiltak for håndtering av avvik
 • reflektere over og anvende virksomhetens retningslinjer for datasikkerhet og personvern i virksomheten
 • vurdere og gjøre rede for konsekvensene ved sikkerhetsbrudd for virksomheten, samfunnet og individet og foreslå tiltak
 • bruke verktøy for å automatisere og effektivisere driftsoppgaver
 • utarbeide bestillinger og anbud knyttet til innkjøp av løsninger, systemer og tjenester og vurdere tekniske, økonomiske og bærekraftige forhold ved tilbudene
 • gjøre rede for og følge virksomhetens rutiner knyttet til anskaffelser, implementering, oppsett, drift og avhending av utstyr
 • dokumentere og reflektere over hvordan eget utført arbeid understøtter virksomhetens drift, tjenester og produkter
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere brukerstøtte tilpasset oppdrag, målgruppe, kanal og teknologi
 • gjennomføre opplæring og veiledning i relevante IT-løsninger tilpasset oppdrag, målgruppe, kanal og teknologi
 • lese, forstå og utforme dokumentasjon og spesifikasjoner
 • gjøre rede for og reflektere over hvordan gjeldende lover og regler i arbeidslivet og etiske retningslinjer påvirker eget arbeid
 • anvende gjeldende regelverk for personvern og informasjonssikkerhet i eget arbeid og reflektere over konsekvensene hvis regelverket ikke følges
 • utforske og bruke metoder for feilsøking, utføre utbedringer og dokumentere løsninger
 • gjøre rede for hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap, og reflektere over hvilke plikter og rettigheter arbeidsgiver og arbeidstaker har i lærebedriften

Ta gjerne kontakt på epost: terje@sircon.no om du er interessert i en læreplass.