Betingelser

Sircon Norge leverer domener, webhotell, servere, design og utvikling av webløsninger. Vårt formål er å være leverandør av drift og utvikling for den som vil bruke internett og webløsninger til presentasjon, kommunikasjon, informasjon, opplæring, salg, markedsføring m.m. Vi har noen enkle regler som må følges for å benytte våre tjenester, og vil forbeholde oss retten til å suspendere eller avslutte en kundes adgang til en tjeneste hvis vi finner at denne tjenesten er blitt misbrukt.

1. Generelt

Dette er en oversikt over de standardvilkår/betingelser som fremgår på Sircon.no, samt ved bestilling av tjenester på våre nettsider, som kunden må akseptere for å få adgang til Sircon Norge sine tjenester.
Tjenesteavtalen er inngått når kunden har avsendt korrekt utfylt bestilling og Sircon Norge ved ordrebekreftelse – bekrefter at bestillingen er gjennomført. Kunden er den person eller den juridiske enhet, som inngår denne avtale med Sircon Norge og som Sircon Norge forholder seg til.

Bruker er kunden selv, eller den person som av kunden er gitt tillatelse til å administrere tjenestene i overensstemmelse med de rettigheter og plikter som følger av denne avtale. Tjenestene er, om ikke annet er avtalt spesielt, løpende med minste varighet på 12 måneder. Tjenesten vil automatisk bli fornyet for en nye avtaleperiode inntil oppsigelse av tjenesten er innlevert i henhold til punkt 10. Oppsigelse påvirker ikke Kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikke påløper. Ved ny periode vil kunden bli fakturert når periode er påbegynt. Ønskes varsel før fornyelse kan dette velges på Min Side. Denne tjenesteavtalen regulerer avtaleforholdet mellom partene og fastlegger forpliktelser under denne, og erstatter enhver tidligere avtale.

2. Tjenesten.

2.1.  GENERELT

Avtalen gir kunden tilgang til servere hos Sircon Norge slik at Kundens internett-tjenester blir tilgjengelig for brukerne av internett. Sircon Norge er ansvarlig for retting av feilsituasjoner som oppstår vedrørende drift av tjenesten. Denne plikten gjelder kun dersom kunden følger gjeldende betingelser for bruk av tjenesten. Sircon Norges servere overvåkes 24/7/365, og ved feilmeldinger vil tekniker varsles, og det bli iverksatt tester for å undersøke om feilen kan relateres til Sircon Norge.
Sircon Norge kan nekte kunden tilgang eller endre tjenestens administrasjonsverktøy (passord etc) inntil betaling for tjenesten er registrert.
Sircon Norge har eiendomsrett og opphavsrett til all eksisterende og fremtidig programkode og tekniske løsninger som stilles til rådighet for brukeren. Kunden har bruksrett til tjenestene og rettighetene hertil så langt det kan sies å være en naturlig del av tjenesten, samt at kunden har betalt for tjenesten, og tjenesten for øvrig ikke er brakt til opphør iht. denne avtalen.
Ved bestilling, godtar kunden at Sircon Norge sender informasjon relatert til kundens tjenester eller øvrige tjenester, via e-post til kontakt e-post adressen.
Enhver uautorisert bruk av kontoer eller datamaskiner av Sircon Norge ‘s kunder, uansett om det er angrep på kontoer eller datamaskiner hos Sircon Norge, vil automatisk kunne utløse suspensjon, oppsigelse av konto eller anmeldelse, avhengig av angrepets alvor.

2.2.  DOMENEREGISTRERING.

Domeneregistrering omfatter søknad, registrering og administrasjon av domenenavn for bruk til tjenester over Internett.
Når domenet er registrert vil kunden ha en eksklusiv bruksrett i tjenesteperioden(e)s løpetid forutsatt at kunden har betalt for tjenesten, og tjenesten for øvrig ikke er brakt til opphør iht. denne avtalen.
Kunden plikter å overholde gjeldene domeneregler ved registrering og enhver bruk av domenet skal være i samsvar med de ulike toppnivå-registrarenes navnepolitikk.

2.2.1. NAVNETJENERE

Endringer av navnetjenere finner som hovedregel sted ved at Kunden enten logger inn på Min Side for å administrere dette selv, eller kontakter ny registrar for flytting. Kunden er pålagt å sende melding til Sircon Norge når slik flytting har funnet sted jf punkt 10. Manglende meddelese fra registrert kontaktperson gjør at tjenesteforholdet fortsetter inntil slik melding er mottatt.

2.2.2. TVISTELØSNING.

Tvist i forbindelse med registrerte domener blir håndtert i henhold til de ulike toppnivåers navnepolitikk. Sircon Norge tilbyr ikke administrasjon eller bistand i større utstrekning enn hva som er pålagt Sircon Norge iht. registraravtalen.

2.3.  FLYTTING AV DOMENE TIL SIRCON NORGE.

Dersom du ønsker å flytte ditt domene/webhotell til Sircon Norge nå men allerede har betalt en annen ISP (Internet Service Provider) for en lengre periode, ønsker vi å tilby deg å flytte til Sircon Norge og få GRATIS domeneadministrasjon og webhotell ut perioden du har betalt din forrige ISP.
Dette vil si tilsvarende webhotell eller tilnærmet tilsvarende webhotell som hos tidligere ISP. Dersom du kun har hatt domeneparkering/domeneforwarding får du vårt tilbud på det samme. Har du hatt webhotell tilbyr vi deg minimum vårt webhotell «Starter».
For å oppnå dette må du kunne dokumentere at du faktisk har hatt domene og webhotell hos en annen ISP. Hvilken ISP dette dreier seg om og hvilken type webhotell du har hatt og for hvor lang tid det er betalt. Ta kontakt og send dokumentasjon enten pr post eller via faks. Vær oppmerksom på at vi forbeholder oss retten til å sjekke opplysningene.
I tillegg må du binde deg skriftlig til å benytte samme webhotell (eller høyere) i ett år etter at gratisperiode går ut. Selve bestillingen på overflytting kan du gjøre her via websiden. Faktura for perioden man binder seg for etter at gratisperioden er over vil bli sendt ut ca en mnd før gratisperiode går ut.

2.4.  WEBLØSNINGER.

Systemene i tjenesten skal være i drift 24 timer i døgnet med unntak av nødvendige, eller varslede stopp for vedlikehold.
Det lagres backup av våre kunders webhotell med e-post og database i 30 dager. Sircon Norge er under ingen omstendigheter ansvarlig for tap av data, driftsforstyrrelser, tap av arbeidsfortjeneste m.v., men vil med denne backuptjenesten hjelpe med gjenoppbygging hvis behovet dukker opp. Alle kunder bør ha en oppdatert backup av sine hjemmesider/grafikk liggende lokalt. Skulle en av serverne gå ned, vil dette bli rettet hurtigst mulig av vakthavende tekniker.

2.5.  E-POST.

Uoppfordret reklame (SPAM) er ikke tillatt via våre epost-servere, og vil kunne resultere i stenging, suspensjon eller oppsigelse etter vurdering av Serveradministrator.

2.6.  TRAFIKK/OVERFØRING

For webhotell pakkene som inneholder «Ubegrenset trafikk» gjelder dette kun av normalt innhold. Normalt innhold inkluderer ikke shareware, pornografi, eller lignende ressurskrevende materiale. Alle webpakker er begrenset av normalt ressursforbruk, slik at kontoer som tar unormalt stor del serverens ressurser vil bli stoppet. Slike kontoer vil måtte inngå egne avtaler om å bli flyttet til en egen server tilpasset kundens forbruk.

3. Kundens plikter

3.1.  GENERELT.

Domenesøknad/bestilling utføres av Sircon Norge på bakgrunn av informasjon fra kunden.
Kunden er selv ansvarlig for at den informasjon som han/hun oppgir er riktig. Ved å oppgi feil kontaktinformasjon, eller unngå å oppdatere informasjonen, det være seg navn, kontaktperson, gateadresse, postadresse, eller e – post el, kan Sircon Norge ut fra en skjønnsmessig vurdering slette eller avslutte bestillingen eller tjenesten uten varsel. Skyldes manglende oppdatering fra kundens side at faktura ikke blir levert til riktig adresse, vil konsekvensene av dette være kundens ansvar. Oppdatering av informasjonen gjøres via Min-Side.

3.2.  DOMENEREGISTRERING.

Det er kundens ansvar og risiko at søknaden er i samsvar med toppnivåregistrarens navnepolitikk for tildeling av det aktuelle domenenavn til enhver tid.
Kunden er selv ansvarlig for å ha sjekket andres eventuelle immaterielle rettigheter, før registrering og / eller bruk av det aktuelle domenenavnet.
Kunden plikter å undersøke om domenet faktisk er registrert, selv etter fremsatt bestilling, og uansett før han eller hun pådrar seg utgifter for tjenester eller produkter som direkte henviser eller rimeligvis er relatert til domenet. Sircon Norge vil ikke erstatte det tap som oppstår fordi denne plikten ikke har blitt overholdt.
Ved å fremsette bestilling om registrering av et domene, samtykker kunden til at Sircon Norge kan samle inn og publisere informasjon til Whois databasen. Slik informasjon kan være kundens navn, e-post adresse, telefaks og telefonnummer, IP adresse til primær og sekundær navntjener, navn til slike navntjenere, og registreringsdato og utløpsdato for domenet. Sircon Norge formoder at kunden ved å oppgi andre personers kontaktinformasjon, har innhentet samtykke.

3.3.  PROGRAMVARE.

Dersom brukeren har lagt ut programvare som forårsaker feil og problemer på serveren og som belaster andre brukere på samme server, forbeholder Sircon Norge seg retten til å stenge brukerens web eller be brukeren om å stoppe bruken av den aktuelle programvaren.

3.3.1. EIERSKAP.

Brukeren er selv ansvarlig for å legge inn, samt å oppdatere informasjon. Alt innhold som legges ut på tjenestemaskinen er brukerens ansvar og brukeren beholder selv eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.

3.3.2.  ANSVAR FOR PUBLISERING.

Materiale som publiseres eller henvises til fra brukerens hjemmeside skal være i overensstemmelse med tredjemanns rettigheter og med norsk lov, det eller de lands lovgivning kunden må sies å bedrive sin virksomhet fra og de lands lovgivning innholdet på hjemmesiden må antas retter seg mot.

3.3.3. SIRCON NORGE HAR EN FAMILIEVENNLIG PROFIL

Sircon Norge forbeholder seg retten til å vurdere kunden individuellt, og dermed nekte service til de vi anser bryter med vår politikk. Kunder må kun bruke Sircon Norge’s tjenester til lovlige foremål. Dette inkluderer materiale som det er copyright på. Dette betyr også at det ikke akstepteres å reklamere for, distribuere, oppbevare, behandle eller på annen vis håndtere uanstendig, pornografisk, satanistisk og rasistisk materiale, eller materiale som krenker menneskeverdet, glorifiserer krig eller er egnet til å utsette barn og unge for umoralsk eller skadelig påvirkning ved hjelp av tjenester levert av Sircon Norge. Sircon Norge kan etter eget skjønn avgjøre, herunder bringe tjenesteforholdet til opphør uten varsel eller stenge ned tjenesten, om hjemmesiden som publiseres, eller materiale som henvises til fra Kundens hjemmeside, er i strid med disse retningslinjene.

3.3.4.  KONSESJONER.

Kunden og brukeren er ansvarlig for at nødvendige konsesjoner fra offentlige myndigheter foreligger.

4. Kontrollmekanismer

4.1.  Sikkerhet og intern-kontroll.

Sircon Norge forutsetter at den som står som kontaktperson og/eller oppføres som mottaker av e-post for kunden, også har rett til å administrere over tjenesten. Retten formodes å omfatte sletting, flytting, kansellering eller andre disposisjoner som påvirker tjenestens omfang.
Det forutsettes at kunden har innført rutiner som ivaretar og sikrer korrekt behandling av rettighetene til domene/web, og meddeler Sircon Norge endringer av opplysninger.

4.2.  PASSORD.

Kunden skal bruke et sikkert passord på minumum 8 tegn som inneholder tegn, tall og bokstaver. Passord som benyttes som sikkerhetsmekanismer ved innlogging bør holdes hemmelige og ikke være lett tilgjengelig for uvedkommende. Sircon Norge har rett til å kjøre programvare som kontrollerer brukernavn og passord, samt å endre svake passord.

4.3.  BACK UP.

Kunden er forpliktet til å ta kopi (back-up) av filer som publiseres gjennom Sircon Norge sine servere. Sircon Norge vil ikke ta ansvar for tap som kunne vært unngått, dersom det hadde vært tatt slik kopi.

4.4.  INNSYN OG UTLEVERING AV OPPLYSNINGER.

Sircon Norge vil gjerne hjelpe med å innføre interne rutiner som kan sikre at personlig informasjon ikke kommer på avveie eller meddeles andre. Sircon Norge kan aksessere, herunder ta kopi av kundens lagrede informasjon, når det foreligger mistanke om at kunden selv publiserer, eller på annen måte bidrar til at ulovlig virksomhet distribueres eller på annen måte videreformidles fra Sircon Norge sine tjenestemaskiner. Sircon Norge skal slette kopien straks mistanken er avkreftet eller når behovet for kopi ikke lenger kan sies å være nødvendig. Sircon Norge vil under ingen omstendigheter gi andre innsyn i innhentet informasjon med mindre kunden selv samtykker, eller Sircon Norge ved pålegg fra offentligrettslige myndigheter ilegges utleveringsplikt.
Sircon Norge forbeholder seg retten til å videreformidle, og/eller informere de relevante offentlige myndigheter om mulig straffbar virksomhet.

5.PRISER OG BETALING

Betaling skal enten skje via Kredittkort på Min Side, Brevfaktura(gebyrbelagt), epostfaktura eller EHF. Ved forsinkelse kan Sircon Norge kreve at betaling påløper gjeldende morarente pr. påbegynt måned. På Min Side kan man velge å få påminnelse før ny periode løper.
Sircon Norge kan beregne seg et fakturagebyr etter gjeldende satser.
Alle priser kan indexreguleres eller endres av Sircon Norge med 3 måneders varsel. Kunden kan innen 30 dager fra slikt varsel si opp tjenesten med virkning for fremtidige avtaleperioder.
Priser og eventuelle andre ytelser er beskrevet i egen prisliste på https://sircon.no/priser
Alle tjenester faktureres forskuddsvis for minst 12 måneder, med mindre annet er særskilt avtalt.
Alle priser er eksklusive mva. Ved manglende betaling vil tjenesten bli stengt/suspendert, om betaling deretter uteblir vil alle filer og epost bli slettet.

6. Ansvarsbegrensing

6.1.  TOPPNIVÅ REGISTRAR.

Kunden anerkjenner de forpliktelser nedtegnet av ICANN eller annen toppnivåregistrar og som Sircon Norge må respektere som registrar av domener. Sircon Norge kan under ingen omstendigheter gjøres ansvarlig for flytting, stenging eller annet som påvirker domenetjenesten, når dette kreves som følge av slike pålagte forpliktelser fra ICANN eller annen toppnivå registrar.

6.2.  SKADESLØSHOLDELSE.

Kunden forplikter seg til å holde Sircon Norge skadesløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot Sircon Norge som har sammenheng med det materiale som Kunden eller brukeren har formidlet gjennom Sircon Norge sine servere.

6.3.  FRASKRIVELSE AV ANSVAR.

Sircon Norge kan bare holdes ansvarlig for feil som skyldes grov uaktsomhet eller forsett.
Sircon Norge vil ikke svare erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjemannstap eller annet avledet eller indirekte tap.
Sircon Norge holdes ikke ansvarlig dersom brukere av Internett – bevisst eller ubevisst – skaffer seg adgang til Kunden eller brukerens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør arbeidet for denne.
Sircon Norge kan bare holdes ansvarlig for direkte økonomiske tap som rimeligvis kunne forutsees som en mulig følge av kontraktsbrudd. Maksimal erstatningsplikt ved brudd på avtalen fra Sircon Norge side er begrenset til verdien på avtalen til den enkelte kunde, og maksimalt 5 000 NOK. Ved grov uaktsomhet eller forsett fra Sircon Norge side, er erstatningsplikten begrenset til 10 000 NOK.
Sircon Norge er ikke ansvarlig for innholdet i søkemotorer, whois databaser og andre eksterne internettressurser som indekserer innhold lokalisert på Sircon Norge sine servere.

6.4.  NOTICE AND TAKE DOWN – OPPHØR ELLER SUSPENSJON UTEN VARSEL.

Sircon Norge kan uten forutgående varsel fjerne krenkende materiale eller velge å stenge tjenesten, når mistanke om krenkelse av lov, rettigheter eller andre beskyttede interesser, etter Sircon Norge sitt eget skjønn, synes berettiget og uansett om kunden ikke svarer på eller etterlever Sircon Norge sitt krav om å fjerne materiale innen de frister som Sircon Norge setter. Opphør eller suspensjon påvirker ikke Kundens plikt til å betale for tjenesten for den eller de påfølgende aktuelle tjenesteperiode(r).

7.Force majeure

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, opphører partenes plikter for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos teleoperatør, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.

8. Overdragelse, flytting eller videresalg

8.1.  OVERDRAGELSE.

Kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtale uten skriftlig samtykke fra Sircon Norge. Dette samtykket forutsetter at kunden har betalt for de tjenester som er bestilt frem til utløpet av inneværende avtaleperiode.

8.2.  FLYTTING AV DOMENE.

Ved flytting av domene til annen leverandør enn Sircon Norge er hovedregelen at dette utføres av kundens nye leverandør iht. toppnivåets navnepolitikk. I de tilfeller hvor toppnivåets navnepolitikk krever en godkjennelse av Sircon Norge, som den tidligere leverandør, skal det av sikkerhetsmessige grunner, godkjennes dette av Sircon Norge.
Kundeforholdet til Sircon Norge må kanselleres iht. punkt 10. Kundeforholdet vil ellers fortsette inntil korrekt oppsigelse er registrert mottatt.

8.3.  FLYTTING FOR ØVRIG.

Ved flytting av øvrige tjenester til annen leverandør, må kundeforholdet til Sircon Norge kanselleres iht. punkt 10. Kundeforholdet vil ellers fortsette inntil korrekt oppsigelse er registrert mottatt.

8.4.  VIDERESALG, RETTIGHETER OG KREDITERING

Videresalg av lagringsplass eller funksjonalitet er ikke tillatt uten å være registrert forhandler hos Sircon Norge AS. Webløsninger, programvare og kode utviklet av Sircon Norge AS er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk: Åndsverksloven. Loven regulerer også opphavsrettsinnehavers krav til å bli navngitt. Mot en på forhånd avtalt kompensasjon kan dette kravet frafalles. Som hovedregel faktureres et tillegg på 50% av utviklingskostnad om opphavsrettsinnehavers krav om å bli navngitt skal frafalles.

9. Angrerett, oppsigelse og stenging

9.1.  GENERELT OM ANGRERETT.

Angrerett på 14 dager gjelder forbrukere. Ved registrering av et domene alene, eller sammen med webprodukter, som krever organisasjon- eller selskapstilknytning, kan man ikke påberope seg angrerett. Ved bruk av angreretten skal forbrukeren sende inn skriftlig melding om dette til Sircon Norge og Sircon Norge vil trekke tilbake leverte tjenester og kunden vil få betalingen refundert med de unntak av domeneavgiften som ikke vil refunderes.

9.1.1.  DOMENEREGISTRERING OG TILLEGGSTJENESTER.

Domene – tjenesten er levert når registrering av bruksrett har funnet sted hos toppnivåets registrar, og tjenesten kan derfor ikke avbestilles etter dette tidspunkt selv om normal – 14 dagers – angrefrist ikke er utløpt. Tilleggstjenestene utføres fortløpende og er engangsytelser. Tjenesten kan ikke avbestilles når oppdraget er gjennomført før angrefristen på 14 dager. Dersom Sircon Norge mottar avbestilling før domenet eller tilleggstjenestene faktisk er registrert eller utført og innen utløpet av angrefristen, skal betalingen refunderes kunden uavkortet.

9.1.2.  ØVRIGE TJENESTER.

Tjenesten kan sies opp innen 14 dager fra bestillingstidspunktet, forutsatt at angrefrist er meddelt Sircon Norge innen utgangen av angrefristen.

9.2.  GENERELT OM OPPSIGELSE.

Ved oppsigelse av Tjenestene vil all informasjon på våre servere bli slettet.
Dersom Tjenesten omfatter domeneparkering eller drift av domene, vil det bli avsendt slettemelding til domenets toppnivåregistrar.

9.2.1. OPPSIGELSE FRA KUNDEN.

Hver avtaleperiode løper fast, uten rett til oppsigelse for en periode på 12 måneder med mindre annet fremgår. Kunden kan si opp avtalen inntil 30 dager før avtaleperiodens utløp. Oppsigelse etter dette tidspunkt medfører at en ny tilsvarende avtaleperiode påløper. Kunden må betale for tjenesten ut avtaleperioden. Oppsigelse skal finne sted iht. punkt 10.

9.2.2. OPPSIGELSE FRA SIRCON NORGE

Sircon Norge forbeholder seg retten til å si opp enhver tjeneste til enhver tid, med 30 dagers varsel. Alle gebyr/leieavgifter m.v. som er betalt forut, vil bli forholdsmessig tilbakebetalt om Sircon Norge benytter sin rett til oppsigelse. Hvis oppsigelsen skyldes at kunden overtreder de til enhver tid gjeldende betingelser, vil det ikke skje noen refundering, og oppsigelse kan iverksettes umiddelbart. Enhver overtredelse av betingelsene, som resulterer i ekstra omkostninger, vil bli pålagt kunden.

9.3. STENGING ELLER SUSPENSJON.

Ved brudd på bestemmelsene i denne avtalen,. eller ved manglende betaling jf. 5. eller etter oppsigelse eller suspensjon jf. 10., vil Sircon Norge nekte Kunden tilgang til tjenestene. Kunden bærer selv risikoen for det tilfelle at mislighold av en tjeneste, påvirker funksjonalitet for en annen tjeneste.
Vedvarende mislighold av ovennevnte bestemmelser, over en periode på 30 dager, kan av Sircon Norge forståes som en oppsigelse fra Kunden jf. punkt 9.2 flg eller et vesentlig kontraktsbrudd, hvoretter tjenesten avsluttes og informasjon slettes uten varsel. Kundens betalingsforpliktelser gjelder uansett ut gjeldende avtaleperiode.

10. Fremgangsmåte ved behov for brukerstøtte, ved oppsigelse, angrerett mv.

GENERELT.

Ved behov for brukerstøtte, ved eventuelle feilsituasjoner eller ved ønske om å benytte seg av angrerett, flytting, oppsigelse eller for bestilling av tilleggstjenester eller ved andre endringer av tjenesteomfanget skal kunden benytte Sircon Norge sin kundeservice. Dette gjøres ved at kunden logger seg inn på Min Side, med samme epostadresse som er registrert som bruker hos Sircon Norge.

Fri support/brukerstøtte inkluderer:

  • Feilsøk og retting på egne systemer og nettsider utviklet av oss.
  • Svare på tlf. og epost-spørsmål om våre egne systemer samt henvise til selvhjelp.
  • Nettsider utviklet av oss har inkludert 2 års fri support. Nettløsninger utvikles og sikkerhetskrav endres hurtig. Noen verktøy blir utdaterte og vil ikke oppdateres og nye løsninger overtar for eldre.
  • Etter 2 år vil feilretting faktureres.

Ikke inkludert i fri support/brukerstøtte eller SLA:

  • Innholdsendringer vil faktureres
  • Feilsøk og retting av nettsider som ikke er utviklet av oss.
  • Opplæring vil faktureres.
  • Bytte av CMS fra eldre utdaterte til nyere, f.eks fra Joomla 1.5 til 3.x

10.1. SIKKERHET VED ENDRINGER.

Sircon Norge kan velge å ignorere epost eller beskjed om endringer som sendes fra en avsender som ikke er registrert som Kunde eller bruker hos Sircon Norge. Vi anbefaler for å unngå uklarheter å logge inn på Min Side for å gjøre endringer.

10.2. AVBESTILLINGSSKJEMA

Oppsigelse av tjenesten gjøres ved at kunden logger seg inn på Min Side og legger inn en henvendelse om at tjenesten ønskes sagt opp. Oppsigelser gjort pr. telefon eller ordinær epost til vårt supportsenter er ikke gyldige.

10.3. ENDRINGER I BETINGELSER

Vi forbeholder oss retten til å endre disse betingelsene uten varsel. Bruk av tjenesten etter en slik endring, anses som en godtakelse av endringen.

11. Lovvalg, jurisdiksjon og tvisteløsning

Partenes rettigheter og plikter etter avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.
Hvis det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av denne avtalen, kan Sircon Norge kreve at tvisten skal søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram innen 30 virkedager fra kravet om forhandlinger ble reist, vedtar hver av partene at slik tvist skal avgjøres med endelig virkning for domstolene.
Sircon Norge forbeholder seg retten til å vedta verneting.
Partene kan skriftlig avtale annen tvisteløsningsmekanisme, herunder tillate at søksmål kan fremmes andre plasser enn ved vedtatte verneting.

12. Ufravikelige rettsregler

Avtalen viker for tvingende bestemmelser om lovvalg, jurisdiksjon mv, som er fastsatt til vern og opprettholdelse av forbrukerrettigheter eller andre særlige kundegrupper.