Betingelser, generelle vilkår

For å bestille tjenester hos oss må våre generelle vilkår aksepteres selv om annet er avtalt spesielt.

DEFINISJONER

Avtale: Disse generelle vilkår, og andre signerte skriftlige dokumenter.

Betingelser: Disse generelle vilkår.

Kunde: Den juridiske enheten som har akseptert vilkår/betingelser, eller som Sircon Norge AS, har inngått avtale med.

Tjeneste: Tjenestene som Sircon Norge AS skal levere.

Spesielt utstyr: Utstyr som trengs for å kunne benytte tjenesten. Som PC, Mobil, nettverk koblet til Internett. Spesielt utstyr er ikke inkludert i tjenesten. Ved evt. kjøp av Spesielt utstyr fra Sircon Norge AS blir det inngått en egen avtale mellom kunden og Sircon Norge AS.

Produkter: Produkter som kreves for å kunne benytte tjenesten som for eksempel programvare. Produkter er ikke inkludert i tjenesten. Ved evt. kjøp av produkter fra Sircon Norge AS blir det inngått en egen avtale mellom kunden og Sircon Norge AS.

SLA-avtale: Sircon Norge AS Service Level Agreement (tilleggsavtale som tegnes spesielt).

GENERELT

2.1 Sircon Norge AS generelle vilkår regulerer de tjenestene som Sircon Norge AS skal levere til den juridiske enheten i samsvar med avtalen. Disse generelle vilkårene utgjør deler av avtalen som er inngått mellom Sircon Norge AS og kunden. Hvis ikke annet er avtalt, gjelder først de konkrete vilkårene som partene har avtalt i en egen SLA-avtale, og deretter gjelder disse generelle vilkår.

2.2 Avtalen anses som inngått når Sircon Norge AS har fått bekreftet fra kunden at denne har lest disse vilkår ved nettbestilling av tjenestene.

BESKRIVELSE AV TJENESTEN

3.1 Tjenesten inkluderer internett-tjenester samt andre informasjons- og kommunikasjonstjenester.

3.2 For å kunne benytte tjenesten, kreves det at kunden har tilgang til eget spesielt utstyr og produkter.

3.3 Sircon Norge AS vil kontinuerlig utvikle, oppdatere og fornye tjenesten for å forbedre kundeopplevelsen, oppfylle kundens behov eller følge trender i markedet.

KUNDENS FORPLIKTELSER OG ANSVAR

4.1 Kunden må selv sørge for å ha spesielt utstyr og produkter, for å kunne bruke tjenesten. Kunden har også ansvaret for alle kostnader vedrørende drift, support og innkjøp av spesielt utstyr og produkter.

4.2 Det må kun kobles til spesielt utstyr og produkter som oppfyller kravene i lovverket, forskrifter eller tekniske standarder for å bruke tjenesten.

4.3 Kunden har selv ansvar for å oppbevare passord, koder, identiteter og lignende som kunden har fått fra Sircon Norge AS, på en slik måte at personopplysningsloven overholdes.

4.4 Kunden har selv ansvar for at tjenesten brukes i samsvar med avtalen og på en ansvarsfull og lovlig måte. Hvis kunden blir gjort oppmerksom på overtredelser, skal kunden umiddelbart innføre tiltak for å korrigere dette, og samtidig skal Sircon Norge AS informeres. Sircon Norge AS forbeholder seg retten til å fakturere kunden for tiltak som Sircon Norge AS må innføre som resultat av misbruk av tjenesten.

4.5 Kunden har ikke rett til å gi uautorisert tilgang til tilkoblede netttjenester- og/eller dataressurser, hverken i Sircon Norge AS nett-tjenester eller andres. Kunden skal heller ikke bruke, ødelegge eller vanskeliggjøre informasjon i Sircon Norge AS nett-tjenester eller tilkoblede nett-tjenester. Kunden skal ikke ta del i, eller videreformidle slik informasjon.

4.6 Kunden må varsle Sircon Norge AS skriftlig ved endringer av navn, adresse, epost og mobilnummer. Hvis kunden ikke varsler eller endrer dette på Min-Side, og kundens tjenester derav misbrukes av uvedkommende vil Sircon Norge AS kunne kreve at kostnadene/tapet dekkes av kunden.

AVGIFT, BINDINGSTID OG BETALING

5.1 Hvis ikke annet er avtalt, er avgiften i samsvar med Sircon Norge AS til enhver tid gjeldende priser for tjenesten. Avgifter kan bestå av faste og/eller bevegelige avgifter, samt eventuelt engangsavgifter som frakt, fakturagebyr og etableringsavgift. Samtlige avgifter er oppgitt ekskl. mva.

5.2 Avgiftsendringer skal varsles skriftlig minst 30 dager før de iverksettes.

5.3 Fakturering gjøres forskuddsvis for avtalt periode, som vanligvis er 1. år, og forfallsdato er 10 dager etter fakturadato, dersom ikke annet er avtalt. Etter forfallsdato har Sircon Norge AS rett til å kreve forsinkelsesrente i samsvar med lov av 17. Desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling samt eventuelle gebyrer knyttet til inndrivelse av faktura.

5.4 Kredittgrensen kan endres hvis det foreligger god begrunnelse etter egen kredittsjekk.

5.5 Hvis kundens gjeld til Sircon Norge AS overstiger kredittgrensen, kan Sircon Norge AS mellom ordinære fakturaperioder kreve umiddelbar betaling av det overskytende beløpet. Hvis kundens gjeld allikevel ikke betales vil tjenesten suspenderes.

5.6 Hvis kunden ikke kan bruke den bestilte tjenesten på grunn av omstendigheter som kan tillegges kunden eller omstendigheter som ligger utenfor Sircon Norge AS kontroll, vil kunden likevel måtte betale de aktuelle avgifter.

5.7 Avtaletiden for tjenesten gjelder fra den datoen tjenesten settes i drift. Hvis partene ikke har avtalt en dato for når tjenesten settes i drift, vil Sircon Norge AS levere tjenesten ved bestilling.

5.8 Ved forsinket levering der forsinkelsen skyldes kunden eller omstendigheter som kunden har ansvaret for, har Sircon Norge AS rett til å fakturere kunden for alle eventuelle kostnader som forsinkelsen fører til. Hvis slik forsinkelse varer i minst seks (6) måneder, har Sircon Norge AS rett til å fakturere rest av avtalebeløpet og deretter terminere tjenesteoppdraget.

KONTROLL AV TILGANG

6.1.  Kunden har ansvar for egen sikkerhet og intern-kontroll. Sircon Norge AS forutsetter at den som står som hovedkontakt i kundeforholdet, også har rett til å administrere tjenesten. Retten omfatter sletting, flytting, kansellering eller andre disposisjoner som påvirker tjenesten. Kunden er ansvarlig for rutiner som ivaretar og sikrer korrekt behandling av rettighetene til kundesiden Min-Side, og sørger for riktig tilgang til riktige personer.

KUNDEOPPLYSNINGER

7.1 Når avtalen inngås, registrerer Sircon Norge AS bedriftsopplysninger om kunden samt personopplysninger om brukere for at kunden skal kunne bruke tjenesten, og for at Sircon Norge AS skal kunne oppfylle sine forpliktelser i samsvar med avtalen. Kunden plikter å oppgi korrekt, nøyaktig og fullstendig informasjon i forbindelse med registrering.

7.2. Kunden har ansvar for å holde registrert kontaktinformasjon hos Sircon Norge AS oppdatert. Oppdatering av kundeopplysninger skal fortrinnsvis gjøres via Min Side.

7.3 Ved å inngå denne avtalen gir kunden Sircon Norge AS rett til å behandle bedriftsopplysninger og personopplysninger knyttet til tjenesten, uavhengig av medium, til statistikk, markedsføring og behandling via Internett.

7.4 Sircon Norge AS har rett til å oppbevare: kundens navn, adresse, telefonnummer, epostadresse og nettstedsadresse, såfremt kunden ikke har bedt om at informasjonen slettes.

7.5 Kunden kan når som helst tilbakekalle samtykket for 7.3 og 7.4 ved å varsle Sircon Norge AS skriftlig.

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

8.1 Hvis ikke annet er avtalt (se egen SLA-avtale) utfører Sircon Norge AS feilretting og annet vedlikehold på hverdager mellom 07.00 og 18.00.

ENDRINGER

9.1 For å oppfylle punkt 3.3 har Sircon Norge AS rett til å endre disse generelle vilkårene og/eller endre tjenesten uten å innhente kundens tillatelse på forhånd.

9.2 Hvis Sircon Norge AS skal endre disse generelle vilkårene og/eller endre tjenesten, hvis endringen er ugunstige for kunden og/eller endringen er omfattende, skal kunden varsles skriftlig om endringen minst 30 dager før den trer i kraft.

OPPSIGELSE AV AVTALE I AVTALEPERIODEN

10.1 Hvis kunden har forhåndsbetalt tilbakebetales ikke restbeløp selv om avtalen sies opp før avtaletidens utløp. Har kunden forpliktet seg til en fast avtaleperiode (bindingstid) eller til kjøp av et minstevolum som motytelse for at kunden innvilges spesialpriser, rabatter, støtteytelser eller andre fordeler, har Sircon Norge AS rett til å kreve allerede mottatte fordeler refundert dersom kunden sier opp avtalen før forpliktelsene er oppfylt.

10.2 Ved oppsigelse av avtale før avtalt bindingstid er utløpt, kan Sircon Norge AS kreve et bruddgebyr tilsvarende restbeløp eksklusive mva per tjeneste.

10.3 Sircon Norge AS forbeholder seg retten til å kunne si opp avtale gjeldende fra neste fornyelse. Ved misbruk av tjenestene vil disse kunne stenges umiddelbart. Ved gjentatt misbruk kan avtalen sies opp før neste fornyelsesdato.

OPPSIGELSE

11.1 Avtalen må sies opp senest en hel måned før fornyelsesmåned, og måneden før den aktuelle fornyelsesdato. Etter den innledende avtaleperioden løper avtalen automatisk. Hvis avtalen fornyes f.eks. 4. januar må oppsigelse være oss i hende før 30. november foregående år. Når faktura er utstedt er som regel tjenestene allerede fornyet.

11.2 Oppsigelse, skal for å verifisere at den gjøres av en med nødvendige fullmakter, gjøres via kundens konto på Min-Side.

11.3 Hvis avtalen opphører, opphører også kundens rett til å bruke tjenesten.

11.4 Avtalt fast periode avgift tilbakebetales dersom den gjelder tiden etter at avtalen opphører, med mindre avtalens opphør skyldes kontraktsbrudd fra kundens side. Beløp som er mindre enn 600 kroner, tilbakebetales ikke. Ved tilbakebetaling trekkes tilbakebetalingsgebyr på kr. 300,- fra tilbakebetalingsbeløpet.

11.5 Sircon Norge AS forbeholder seg retten til å avslutte levering av tjenesten med 30 dagers varsel. Dette gjelder også i den innledende avtaleperioden.

11.6 Hvis Sircon Norge AS forhåndsbetaler domenenavn for kunden som kunden ikke betaler for, har Sircon Norge AS rett til å ta de tilbake. Kunden har ikke rett til kompensasjon.

AVSTENGING OG HEVING

12.1 Sircon Norge AS har rett til å stenge tjenesten og/eller heve avtalen med umiddelbar virkning, uten at kundens har krav på kompensasjon for betalinger eller avgifter dersom:

  • Kunden bruker tjenesten på en utilbørlig måte eller på andre måter som fører til betydelige ulemper for Sircon Norge AS, Sircon Norge AS system og dermed tilkoblede systemer, øvrige kunder eller tredjepart.
  • Kunden til tross for påminnelser ikke har betalt avgifter til avtalt tid eller på andre måter gjort seg skyldig i betydelig avtalebrudd.
  • Kunden etter fornyet kredittsjekk anses å ha utilstrekkelig kredittverdighet.

Hvis mulig skal kunden varsles skriftlig 30 dager i forveien om stenging av tjeneste og/eller heving av avtale. Grunnen til stengingen skal spesifiseres, og hvis det er aktuelt, skal kunden informeres om tiltak og tidsfrist for å korrigere slik bruk.

12.2 Hvis det av sikkerhetsmessige hensyn eller av hensyn til funksjonaliteten, av viktige samfunnshensyn eller av hensyn til tredjepart blir nødvendig, kan Sircon Norge AS koble ned kundens forbindelse til tjenestene uten ytterligere forvarsel. I slike tilfeller skal kunden umiddelbart varsles om nedkoblingen.

12.3 Hvis kunden er mer enn 14 dager forsinket med betalingen får Kunden skriftlig oppfordring om å betale med forfallsdato 14 dager etter oppfordring. Etter denne forfallsdato eller hvis kundens gjeld til Sircon Norge AS overstiger den aktuelle kredittgrensen, kan Sircon Norge AS utestenge kunden for videre bruk av tjenesten til gjelden er oppgjort i sin helhet. Hvis kundens forsinkelse skyldes innvendinger fra kunden, kan kunden utstede en bankgaranti til Sircon Norge AS på et beløp som tilsvarer forfalt fordring. Hvis slik bankgaranti fremlegges, kan tjenesten fortsatt brukes i påvente av en ansvarsavklaring.

12.4 Kunden har rett til å si opp avtalen dersom Sircon Norge AS har endret tjenesten og endringen utgjør en vesentlig ulempe for kunden. Slik oppsigelse skal være Sircon Norge AS i hende senest 10 dager før endringen trer i kraft, og den gjelder fra den dagen endringen trer i kraft.

ANSVAR

13.1 I SLA-avtalen angis bestemmelser for hvordan feil skal utbedres, samt den tilgjengeligheten Sircon Norge AS tilbyr kunden. I enkelte tilfeller kan kunden ha rett til erstatning, som spesifisert i SLA-avtalen.

13.2 Ved feil i tjeneste eller ved forsinkelser på leveranse av tjenesten, kan kunden be om prisreduksjon. Slik reduksjon er begrenset til kroner 1000 inkl. mva. per år, regnet fra den dagen avtalen trådte i kraft. Erstatning på grunn av skade som skyldes feil eller forsinkelser er begrenset til kroner 1000 inkl. mva. per år, regnet fra den dagen avtalen trådte i kraft.

13.3 Sircon Norge AS har ansvaret for feil som oppstår i Sircon Norge AS systemer samt Sircon Norge AS egne koblinger mot Internett. Sircon Norge AS har ikke ansvaret for feil som defineres som små eller begrensede i SLA-avtalen. Feil som oppstår som følge av problemer i nettverket, mellom kunders IP-nett, i datautstyr som står hos kunden, eksterne navnetjenere eller offentlig Internett ligger utenfor Sircon Norge AS ansvar. Sircon Norge AS har heller ikke ansvar for feil som oppstår i spesielt utstyr og produkter eller feil i tjenesten som skyldes feil eller forstyrrelser i spesielt utstyr eller produkter (se definisjoner).

13.4 Sircon Norge AS har ikke ansvar for såkalt indirekte tap, for eksempel tap som skyldes at tjenesten ikke kunne brukes på tiltenkt måte.

13.5 Sircon Norge AS blir ikke erstatningspliktig dersom personer med eller uten tilgang kommer inn i kundens eller Sircon Norge AS dataressurser og skaffer seg tilgang til, ødelegger eller forvrenger informasjon.

13.6 Sircon Norge AS har ikke ansvar for konsekvenser som oppstår når tredjepart bruker kundens kode, passord, identitet eller liknende.

13.7 Hvis det oppstår skader, har kunden ansvar for å begrense dem. Sircon Norge AS har ikke ansvar for skader som kunden kunne ha begrenset.

13.8 Partene skal være fritatt for erstatningskrav og andre følger dersom oppfyllelsen av forpliktelser forhindres eller vanskeliggjøres av omstendigheter som partene ikke har kontroll over eller ikke kunne forutse.

13.9 Reklamasjoner i forbindelse med feil og forsinkelser skal gjøres umiddelbart og bekreftes av Sircon Norge AS (se SLA-avtale). Uteblitt reklamasjon medfører at Sircon Norge AS ikke kan gjøres skadelidende for feilen/forsinkelsen.

13.10 Partene har avtalt at kompensasjon i samsvar med denne avtalen eliminerer rett til erstatning og/eller ytterligere prisreduksjon som ikke er nevnt i punkt 13.2 og/eller er i samsvar med SLA.

13.11 Kunden er inneforstått med at Sircon Norge AS kan overlate rettigheter og gjeld til andre selskaper i samsvar med avtalen.

13.12 I de tilfeller Sircon Norge AS er Databehandler for kunde som er behandlingsansvarlig, gjelder følgende Databehandleravtale.

TVISTER

14.1 Denne avtalen reguleres av norsk lov.

14.2 Hvis partene ikke kan enes, skal tvister avgjøres ved norsk domstol, hvor Trondheim tingrett er første instans.

14.3 Krav i forbindelse med denne avtalen må fremstilles skriftlig senest 30 dager etter at parten fikk kunnskap, eller burde fått kunnskap om grunnlaget for kravet for at kravene skal være gyldige. Hvis det ikke er fremstilt krav i rett tid, frafaller retten til å gjøre kravet gjeldende.